ul. Marsa 33, 04-246 Warszawa
+48 (22) 610-69-54
bwomars@bwomars.pl

Polityka przetwarzania danych

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY BWO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych  oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119)  informujemy o wprowadzonych i zastosowanych  najwyższych zabezpieczeniach  przetwarzanych danych osobowych takich, by  każdy nasz Klient oraz każdy powierzający nam swoje dane osobowe czuł się bezpiecznie. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, cel i zakres przetwarzania  przez firmę TUBUS, Państwa danych osobowych. Definiuje obowiązki firmy BWO jako Administratora Danych Osobowych oraz przysługujące Państwu prawa w tym zakresie.

Administratorem  Danych Osobowych  jest:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BWO Janusz Szperkiewicz z siedzibą w Warszawie 04-246 przy ulicy Marsa 33 zwany dalej  „Administratorem”.

Kontakt z Administratorem:

W sprawie zgłoszeń żądań lub przekazania informacji dotyczących danych osobowych możesz skontaktować  się Administratorem  pisząc  na adres tubus@tubus.com.pl  lub telefonując pod numer  22/6106954. Kontakt możliwy jest również za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie internetowej lub listownie pod adresem: 04-246 Warszawa ul. Marsa 33.

Cel przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie:

do celów określonych  w Art. 6. Ust.1, lit. f Rozporządzenia:

„Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych  interesów realizowanych przez Administratora lub prze stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”

A w szczególności do:

1. do celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
2. do celów związanych z prawidłowym wykonywaniem  realizacji umów kupna /sprzedaży oferowanych produktów i usług, zawieranych w formie pisemnej lub poprzez wyrażenie akceptacji (pisemna lub słowna) na podstawie przedstawianych ofert, a w szczególności:
3. do celów związanych z podjęciem niezbędnych działań  przed zawarciem umowy
4. do celów marketingu bezpośredniego naszych produktów lub/ i usług
5. do celów przekazywania informacji, realizacji dostarczania zamówionych produktów lub/i usług oraz składania reklamacji
6. do celów obsługi Państwa próśb, celów, żądań i zapytań
7. do celów dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, windykacji Należności, postępowań sądowych
8. do celów prowadzenia analizy sprzedaży, analizy funkcjonalności, analiz statystycznych, poprawy działania strony internetowej
9. do celów korzystania z wszelkich  uprawnień konsumenckich
10. do celów budowania relacji klienckich
11. do celów uczestnictwa w promocjach
12. do celów przechowywania danych w celach archiwalnych  i zapewnienia bezpieczeństwa i rozliczalności
13. do celów weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności z Krajowego Rejestru Długów BIG S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. lub zawarte w bazie danych Administratora.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

1. Administrator  będzie przetwarzał, powierzone  dane osobowe osób korzystających z serwisu   i kontaktujących się z Firmą, które  określone są w art. 4 Rozporządzenia w postaci:
imion i nazwisk, numerów telefonów, adresów zamieszkania, nr PESEL, adresów e-mail, identyfikatorów internetowych, danych o lokalizacji lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Dane opcjonalne:

Dane rejestracyjne firmy, NIP w przypadku  wystawiania faktur, REGON lub dane, które będziecie Państwo chcieli nam przekazać.

Podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych  oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119). Podstawą  przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona w chwili odwiedzenia naszego serwisu, wypełnienia formularza zgłoszeniowego czy przesłania zapytań bezpośrednio na adres mailowy Administratora lub bezpośredni kontakt z nami. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak brak jej uniemożliwi Państwu  kontakt z nami, zapoznanie się z ofertami  i realizacją współpracy.

Zgodnie z art. 7  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, ),

 informujemy, że:

1. W każdej chwili przysługuje Ci  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie przesłanych informacji, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów    i usług. Jeżeli skorzystasz  z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, jak również w momencie gdy ustalimy, że się zdezaktualizowały.
4. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie  – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe.
6. W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
7. W każdej chwili przysługuje Ci prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych bez podawania przyczyn. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
8. W każdej chwili możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane  do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych Spółki TUBUS, podając nazwę i adres podmiotu , do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres. Przekazanie nastąpi w formie elektroniczne, po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie to jest niezbędne dla bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i pewności, że pochodzi od osoby uprawnionej.
9. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób wadliwy lub niezgodny z przepisami.
10. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Informacje o dobrowolności podania danych:

Informujemy, że podanie przez  Państwa danych osobowych  jest dobrowolne,  aczkolwiek niezbędne dla zawarcia Umowy i realizacji współpracy.  Brak podania przez Państwa  danych identyfikujących uniemożliwia nawiązanie współpracy w zakresie  proponowanych  produktów i usług.

Czas przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne przez okres do 10 lat rozliczeniowych  licząc od dnia  obowiązku przechowywania wynikającego z Art. 5 Ust. 1, lit. e, Rozporządzenia  oraz wynikające z ustawy o Rachunkowości, a także nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz ogólnych terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego. Przechowywanie danych osobowych może trwać również do momentu żądania przez Państwa ich usunięcia,, jak również w przypadku wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych. W naszych systemach zostaną tylko informacje archiwalne o zawartych przez Państwa transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Państwu roszczeniami.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych:

Firma BWO może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z nią w zakresie niezbędnym do realizacji umów i działań handlowych,        a w szczególności dane te mogą zostać ujawnione podmiotom takim jak: firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi, pomiotom przetwarzającym – biuro księgowe, firma szkoleniowa BHP, firmy transportowe, firma informatyczna, firma ubezpieczeniowa, likwidator szkód, agencja reklamowa.

Deklaracja dotycząca ochrony  danych w Google Analytics:

Nasza strona internetowa używa mechanizmów analizy sieciowych Google Inc. w postaci Google Analytics. Przetwarzane dane osobowe  są chronione zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Google i zgodnie z zasadami kontroli przechowywania danych w Google Analytics.